Adatvédelmi tájékoztató

Írta: Super User on . Beküldve: Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást!

A jelen adatvédelmi tájékoztató kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, "GDPR"), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Infotv.") rendelkezéseit.

I. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A weboldal látogatásához (tallózás) alapvetően nincs szükség regisztrációra, azonban a weboldalon található egyes szolgáltatások, ajánlatkérés és termékrendelés, információ kérés igénybe vételéhez személyes adatok közlése szükséges.

Az ajánlatkérés és a termékmegrendelés, valamint a tájékoztatáskérés során kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg a csillaggal jelölt adatok megadása mindenképpen szükséges, amely egyben azt is jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén az érintett elfogadja annak lehetőségét, hogy egyes szolgáltatásokhoz nem férhet hozzá, vagy megrendelést nem eszközölhet. A kötelezően megadandó és így a Vektor 2001 Bt. által kezelt személyes adatok köre:
- ajánlatkérés és termékrendelés: név, elektronikus levelezési cím, telefonszám,
- tájékoztatáskérés: név, elektronikus levelezési cím, telefonszám

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Ajánlatkérés és termékrendelés esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az érintett adatait az adatkezelő weboldalán (www.vektor2001.hu) az Ajánlatkérés és a Kapcsolatok menüpont alatt található üzenetküldő űrlap kitöltésével leadott ajánlatkérésben és rendelésben meghatározott termékkel kapcsolatos árajánlat elkészítése és az érintett részére való megküldése, valamint a megrendelt termék gyártásához szükséges helyszíni felmérések lebonyolítása, illetőleg a megrendelt termék legyártása és kiszállítása, illetőleg az ajánlatkéréssel vagy termékrendeléssel összefüggően az érintettel való kapcsolattartás céljából kezeljük. Amennyiben az érintett az ajánlat megküldését követően az adott terméket nem rendeli meg, úgy az érintett adatait töröljük. Amennyiben a megrendelt termék az érintett részére kiszállításra került, az érintett adatait a szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeljük.

Tájékoztatáskérés esetén az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik, és érintett adatait az adatkezelő weboldalán (www.vektor2001.hu) a Kapcsolatok menüpont alatt található üzenetküldő űrlap kitöltésével megküldött tájékoztatáskérés teljesítése, az érintett informálása céljából kezeljük. Amennyiben az érintett részére a megfelelő tájékoztatást megadtuk és az érintett további tájékoztatásra nem tart igényt, úgy adatait töröljük. Az adatokat abban az esetben is töröljük, ha az érintett a hozzájárulását visszavonja. Kérjük, hogy amennyiben Ön úgy dönt, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja, úgy erről szóló nyilatkozatát a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levelezési címre szíveskedjen megküldeni.

Felhívjuk figyelmét, hogy - a hatályos jogszabályok adta lehetőségek között - a Vektor 2001 Bt. jogos érdekének érvényesítése céljából (pl.: a vásárlással kapcsolatos esetleges jogvita rendezése) az Ön adatait további külön hozzájárulás nélkül, a fenti joglapok megszűnését követően, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetjük.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("Szt.") és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény ("Art") iratmegőrzésre vonatkozó rendelkezései értelmében a termékértékesítésről kiállított, és az érintett vásárló részére megküldött számlát (és ekként a számlán szereplő személyes adatokat) a Vektor 2001 Bt. a megőrzésre vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítése érdekében az Szt. 169. § (1) bekezdésében foglalt határideig megőrzi. A Vektor 2001 Bt. az így megőrzött adatokon az őrzés kivételével más adatkezelési műveletet a megőrzés időtartama alatt nem végez.

III. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Vektor 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2921 Komárom, Varga József u. 7/a
Cégjegyzékszám: 11-06-007524
Adószám: 21068650-2-11
Képviseli: Laczkó Gábor
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weboldal: www.vektor2001.hu

A Vektor 2001 Bt.-vel való kapcsolatfelvétel további lehetőségeit a Vektor 2001 Bt. honlapja tartalmazza.


IV. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

Az ajánlatkérés, termékrendelés és tájékoztatáskérés vonatkozásában a www.vektor2001.hu weboldal üzemeltetése, illetve a Kapcsolatok menüpont alatt megtalálható üzenetküldő űrlap üzemeltetése és az üzenetküldő űrlap kitöltésével megadott személyes adatok rögzítése, valamint az üzenet továbbítása vonatkozásában tárhely-szolgáltatót veszünk igénybe. A tárhely-szolgáltató adatai:

Jeladó Internet és Kommunikáció
Székhely: 6728 Szeged, Alma u. 26.
Adószám: 67804430-1-26
Képviseli: Tóth Tamás

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:
(a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
(b) a személyes adataihoz való hozzáférést;
(c) személyes adatainak helyesbítését;
(d) a GDPR 18. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását;
(e) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint az érintett jogosult arra, hogy az adatkelezésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkelezés jogszerűségét. Az érintett az adatkezelő jelen tájékoztatás szerinti elérhetőségére megküldött kifejezett nyilatkozattal vonhatja vissza a hozzájárulását.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levelezési címre várjuk. Az érintett írásbeli kérelmére - 15 napon belül - a részünkre átadott személyes és egyéb adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást nyújtunk, haladéktalanul helyesbítjük adatait, illetve kérésére haladéktalanul töröljük azokat.

Az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

A GDPR 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintettet megillető az adathordozhatósághoz való jog, azaz az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő ezt akadályozná. Az érintett jogosult arra, hogy - amennyiben ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezeléssel összefüggésben bírósághoz fordulhat azzal, hogy az eljárás az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR III. és VIII. fejezetei, valamint az Infotv. 13-17. és 30. fejezetei tartalmazzák.

VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS MINDEN EGYÉB TÉNY, ADAT

A Vektor 2001 Bt. az érintett azon személyes adatait, amelyek termékrendelés esetén a szerződéssel összefüggésben kiállított számlán szerepelnek (név, lakóhely), jogszabályi kötelezettség (könyvelési és számviteli kötelezettségek) teljesítése érdekében továbbítja a Vektor 2001 Bt. könyvelője (név: Zsé Kft., székhely: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi út. 19.) részére.

Magánszemély érintettek azon személyes adatai, amelyeket a Vektor 2001 Bt. az ügymenet érdekében használ, az alábbi szoftverekben kerülhetnek tárolásra:
. levelező program,
. táblázatkezelő szoftver,
. számlázó szoftver,
. nyomtatott dokumentumok, pl. ajánlat.